§ 1 Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající prohlašuje, že provozuje obchodní činnost a zavazuje se plnit objednávky odběratele na výrobky, které jsou v jeho nabídce. Prodávající rovněž prohlašuje, že jeho jednání se řídí zásadami poctivosti a obchodní etiky.
 2. Odběratel prohlašuje, že provozuje obchodní činnost, která umožňuje další prodej výrobků v jeho vlastním distribučním kanálu.
 3. Jednotlivá ustanovení a podmínky realizace obchodních transakcí obsahuje obchodní smlouva uzavřená mezi stranami.
 4. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího na adrese: www.rytmtrade.com.pl.

§ 2 Oprávnění výrobce podle čl. 2 odst. 6 zákona o stavebních výrobcích

 1. Vzhledem k tomu, že odběratel nakupuje zboží vyrobené výrobcem za účelem dalšího prodeje, uděluje výrobce na základě čl. 2 odst. 6 zákona o stavebních výrobcích odběrateli oprávnění používat název „Zástupce výrobce“.
 2. Na základě zmocnění uvedeného v bodě 2.1 je odběratel zástupcem výrobce pouze ve vztahu ke zboží uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy.
 3. Poskytnuté zmocnění, o kterém se hovoří v odst. 1 musí, bude řádně vyznačeno na obalu zboží (zejména na etiketách).

§ 3 Režim podávání a realizace objednávek

 1. S výhradou níže uvedených ustanovení je základem pro realizaci každé obchodní transakce prodeje výrobků prodávajícího ve prospěch odběratele předložení písemné objednávky odběratele, která se týká výhradně výrobků uvedených v obchodní nabídce prodávajícího.
 2. Odběratel může podat objednávku jednou z následujících forem:
  • písemně přímo, poštou nebo faxem,
  • písemně elektronickou poštou (e-mailem).
 3. Bez ohledu na formu objednávky by osoba, která ji podává, měla mít stálé nebo jednorázové zmocnění k tomuto úkonu jménem a ve prospěch odběratele.
 4. Objednávka musí specifikovat zejména:
  1. název výrobku,
  2. objednávané množství,
  3. gramáž a druh balení (etikety, litografie),
  4. termín dodávky,
  5. čitelný podpis osoby oprávněné podávat objednávky jménem a ve prospěch odběratele (v případě písemných objednávek podaných přímo nebo poštou) nebo uvedení jména takové osoby (v případě písemných objednávek podaných e-mailem) 
 5. Objednávky jsou oprávněni přijímat zaměstnanci oddělení služeb zákazníkům v obchodní kanceláři prodávajícího.
 6. Odběratel může podanou objednávku zrušit nebo stanovit změněné podmínky jejího vyřízení, pokud k tomu získal předchozí písemný souhlas prodávajícího.
 7. Za datum přijetí objednávky prodávajícím se považuje datum, kdy prodávající takovou objednávku obdrží přímo nebo poštou, nebo datum, kdy objednávku obdrží e-mailem.
 8. V obchodních podmínkách je stanovena minimální celková hodnota zboží na jednu objednávku. Pokud se objednávka podaná odběratelem týká výrobků v celkové hodnotě nižší, než je hodnota uvedená v první větě, má prodávající právo takovou objednávku nerealizovat.
 9. Prodávající se zavazuje realizovat objednávky odběratele na sortiment zboží vyráběného pod značkou výrobce – ve lhůtě do 14 pracovních dnů od podání objednávky.
 10. V případě objednávky sortimentu pod značkou odběratele je doba realizace objednávky následující:
  • balení s designem odběratele natištěným na etiketě - do 21 pracovních dnů,
  • balení s designem odběratele natištěným na nádobě (litografie) - do 45 pracovních dnů.
 11. V každém případě je možné dodržet termín realizace objednávky pouze tehdy, pokud odběratel dodá písemný nebo elektronický harmonogram plánovaných nákupů s 2měsíčním předstihem.
 12. Prodávající je povinen potvrdit termíny realizace objednávek ve lhůtě do 3 pracovních dnů od okamžiku podání písemné nebo elektronické objednávky odběratelem.

§ 4 Dodávka zboží

 1. Strany se dohodly na následujících dvou formách dodání objednaného zboží:
  • ze skladu prodávajícího do skladu odběratele,
  • ze skladu prodávajícího na doručovací adresu klienta odběratele uvedenou v objednávce 
 2. V případě dodávky formou uvedenou v bodě 4.1. a) nese prodávající náklady na přepravu objednaného zboží ze skladu prodávajícího do skladu odběratele.
 3. V případě dodávky formou uvedenou v bodě 4.1. b) leží organizace přepravy objednaného zboží ze skladu prodávajícího na doručovací adresu klienta odběratele na prodávajícím s tím, že náklady na tuto přepravu hradí odběratel. Odběratel je povinen tyto náklady uhradit ve lhůtě stanovené prodávajícím na základě faktury vystavené prodávajícím, která představuje přefakturaci přepravních služeb a nákladů na tyto služby.
 4. Dnem realizace dodávky je stranami sjednané datum dodání výrobků do skladu odběratele nebo datum jejich doručení na adresu uvedenou v objednávce.
 5. Pokud na straně jedné ze smluvních stran nastane okolnost v charakteru „vyšší moci“, postižená smluvní strana neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů, písemně informuje druhou smluvní stranu o vzniku takové okolnosti.
 6. Prodávající neodpovídá za ztrátu nebo poškození zboží od okamžiku jeho převzetí odběratelem.
 7. Každé předání zboží bude potvrzeno podepsaným dokladem (dále jen „dodací list“), který bude podepisovat:
  1. ze strany prodávajícího osoba oprávněná k vydání zboží,
  2. ze strany odběratele osoba oprávněná k převzetí zboží.
   Dokument bude pokaždé obsahovat:
   • datum dodání,
   • množství dodaného zboží,
   • název (sortiment) dodaného zboží a
   • stav hromadného obalu zboží.
  Odběratel a prodávající mohou k dodacímu listu vznést písemné připomínky týkající se informací obsažených v tomto dokladu.

§ 5 Pravidla stanovení cen, režim při změně cen a pravidla úhrady dodávek

 1. Ceny výrobků prodávaných prodávajícím odběrateli jsou stanoveny v polské měně (polský zlotý PLN).
 2. Ceny v jiných měnách je možné použít za zvláštních podmínek uvedených v individuálních obchodních podmínkách.
 3. Prodejní ceny výrobků, lhůta splatnosti ceny, výše poskytnutého limitu obchodního úvěru, způsob zajištění transakce a další obchodní podmínky jsou obsaženy v individuálních obchodních podmínkách.
 4. Odběratel je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží vždy ve lhůtě stanovené v individuálních obchodních podmínkách.
 5. Pokud odběratel alespoň jednou zaplatí splatnou cenu zboží s prodlením oproti lhůtě uvedené v první větě, může prodávající jednostranným prohlášením, podaným odběrateli písemně pod sankcí neplatnosti, zkrátit lhůtu splatnosti dle svého uvážení.
 6. V případě prodlení s úhradou prodejní ceny výrobků z konkrétní faktury se odběratel zavazuje uhradit za dobu prodlení zákonný úrok z prodlení. Prodávající může na základě odůvodněné písemné žádosti odběratele upustit od vyúčtování úroků z prodlení.
 7. Pokud odběratel překročí lhůtu pro zaplacení ceny zboží uvedenou v individuálních obchodních podmínkách, je prodávající bez ohledu na právo uvedené v bodě 5.5 oprávněn pozastavit prodej dalších partií zboží odběrateli, a to bez ohledu na případná ujednání v tomto rozsahu.
 8. V případě, že nastane některá ze situací uvedených v tomto odstavci, není odběratel oprávněn účtovat prodávajícímu jakékoli náklady, které mu vznikly nebo mohou vzniknout v důsledku zkrácení lhůty splatnosti nebo pozastavení dodávky dalších partií zboží.
 9. Prodejní ceny sjednané v individuálních obchodních podmínkách mohou být změněny za podmínek uvedených v bodech 5.10 - 5.12.
 10. Prodávající je povinen účinně informovat odběratele o změně prodejních cen se 14denním předstihem. Nové ceny jsou závazné od dne následujícího po uplynutí 14denní lhůty, o které se hovoří v první větě.
 11. V případě růstu cen surovin nebo obalů o více než 5 % je prodávající oprávněn změnit ceny k jinému datu, než je uvedeno v bodě 5.9, pokud je tato skutečnost odběrateli účinně oznámena s 14denním předstihem. Nové ceny jsou závazné od dne následujícího po uplynutí 14denní lhůty, o které se hovoří v první větě.
 12. Objednávky podané u prodávajícího budou realizovány za ceny platné v den realizace objednávky potvrzené prodávajícím, a to i v případě, že v den podání objednávky byly platné jiné ceny.
 13. Strany obchodních transakcí se zavazují, že v souladu se svou obchodní činností nebudou třetím osobám sdělovat kupní ceny, platební podmínky a ujednání obsažená v individuálních obchodních podmínkách. Nedodržení výše uvedeného bude považováno za vyzrazení obchodního tajemství a může mít právní důsledky.
 14. Veškeré reklamní, propagační a marketingové akce provádí odběratel sám a na vlastní náklady.
 15. Reklamní, propagační a marketingové akce za účasti prodávajícího nebo činnosti prodávajícího zaměřené na podporu prodeje odběratele jsou prováděny v souladu se samostatně písemně dohodnutými pravidly.

§ 6 Odpovědnost za převzetí zboží; soulad dodávky s prohlášením prodávajícího

 1. Odběratel je povinen zkontrolovat, zda každá dodávka výrobků odpovídá objednávkám a faktuře. Jakékoli chybějící nebo poškozené zboží nebo nesrovnalosti ve faktuře musí být prodávajícímu nahlášeny formou písemné reklamace nejpozději:
  1. v případě dodání zboží do skladu odběratele–- v okamžiku dodání výrobků do tohoto skladu,
  2. v případě zasílání na adresu zákazníka odběratele – v okamžiku dodání výrobků na adresu tohoto zákazníka uvedenou v objednávce, a to sepsáním reklamačního protokolu za účasti pověřeného zástupce spediční nebo přepravní společnosti, s uvedením předmětu a odůvodnění reklamace.
 2. Je stanoven postup pro vyřizování reklamací.

§ 7 Odpovědnost prodávajícího z titulu ručení za vady výrobků. Reklamační řízení.

 1. S výhradou níže uvedených ustanovení je odběratel oprávněn uplatnit reklamaci z ručení za fyzické vady zboží v případě zjištění existence těchto vad, včetně případu zjištění, že zboží nesplňuje požadavky, o kterých prodávající odběratele ujistil, a to bezprostředně po zjištění existence vady.
 2. S výhradou níže uvedených ustanovení ztrácí odběratel svá práva z ručení za fyzické vady zboží v případě vad týkajících se způsobu nebo typu balení nebo označení, pokud uplynula lhůta jednoho měsíce ode dne převzetí zboží.
 3. V případě vad týkajících se kvality zboží přestává záruka platit dnem uvedeným na obalu zboží, který určuje trvanlivost zboží (doba použitelnosti), nebo uplynutím 12 měsíců od převzetí zboží odběratelem (záruka podle občanského zákoníku), podle toho, co nastane dříve.
 4. S výhradou níže uvedených ustanovení ztrácí odběratel svá práva ze záruky v rozsahu týkajícím se množství přijatého zboží (dále také - množstevní reklamace) po 14 dnech od data převzetí zboží vyznačeného na dodacím listu.
 5. Odběratel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího pouze písemně na formuláři prodávajícího – reklamační protokol, jinak je reklamace neplatná. Odběratel je povinen k reklamaci přiložit veškeré důkazy (zejména fotografie a vzorky vadného zboží).
 6. Reklamace podaná po lhůtě uvedené v odst. 7.2 nebo s porušením pravidel uvedených v odst. 7.3 nebo 7.4 nemá pro prodávajícího žádné právní účinky,
 7. Pokud je reklamace podána v souladu s výše uvedenými pravidly, prodávající zahájí reklamační řízení. Do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne následujícího po dni, kdy prodávající reklamaci obdržel, prodávající písemně informuje odběratele o zohlednění nebo zamítnutí reklamace.
 8. V případě uznání reklamace je prodávající povinen vyměnit vadné zboží za zboží bez vad nebo přiměřeně snížit kupní cenu takového zboží o hodnotu zboží postiženého fyzickými vadami, a v případě uznání množstevní reklamace přiměřeně doplnit množství chybějícího zboží nebo snížit cenu o hodnotu chybějícího zboží, a to v závislosti na volbě odběratele.
 9. Pokud si odběratel po zohlednění reklamace jako způsob zohlednění reklamace zvolil snížení kupní ceny, vystaví prodávající příslušnou opravnou fakturu a vrátí příslušnou část odběratelem uhrazené ceny na jím uvedený bankovní účet.

§ 8 Prodej s odloženou platbou (obchodní úvěr – podmínky poskytnutí a způsob zajištění)

 1. Celková hodnota zboží, které lze prodat odběrateli s odloženou úhradou ceny zboží, je stanovena v individuálních obchodních podmínkách (dále také – limit obchodního úvěru nebo limit).
 2. Po překročení limitu obchodního úvěru prodávající prodá zboží odběrateli výhradně na základě zálohy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak na základě samostatné písemné dohody.
 3. Po překročení limitu je prodávající oprávněn pozastavit prodej dalších partií zboží odběrateli, pokud se strany nedohodnou jinak na základě samostatné písemné dohody.
 4. Jako zajištění pohledávek z obchodního úvěru, jakož i jiných pohledávek, které mohou vzniknout z plnění obchodních transakcí, má prodávající právo požadovat, aby odběratel vystavil blankosměnku s doložkou „bez protestu“ (dále jen směnka) spolu se směnečným prohlášením

schváleným představenstvem RYTM sp. z o.o.